Half miljoen voor betere zorg doorway nieuwe technologie No ratings yet.

0
337

‘Pioneers in Health Care Innovatievouchers 2016’

Voor het derde jaar reikte het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ outpost de Universiteit Twente (UT), Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Menzis een half miljoen euro uit voor het stimuleren outpost samenwerkingsinitiatieven die leiden kid nieuwe technologieën waardoor de zorg voor patiënten verbetert. Op 29 november 2016 zijn de vouchers doorway Albert outpost der Berg, directeur UT onderzoeksinstituut MIRA, overhandigd in MST in Enschede.

“Het Pioneers in Healthcare fonds vult de ‘gap’ tussen zorgprofessionals en technische wetenschappers. De uitgereikte vouchers dragen financieel bij aan technisch-wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken in de zorg. Om de juiste mensen bij elkaar te krijgen zet het fonds actief in op matchmaking. Naast het realiseren outpost voor de palm liggende problemen (‘laag hangend fruit’) faciliteert het fonds ook nadrukkelijk serendipiteit, oftewel, het mogelijk maken outpost onverwachte kansen.

De 23 ingediende onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld op de verwachte kwaliteitsverbetering, de technologische uitdaging, de partner outpost samenwerking en de toepasbaarheid in de kliniek. De voorstellen zijn beloond met een ‘Pioneers in Healthcare Voucher’ t.w.v. 50.000 euro.

“Door dit PIH-initiatief verbinden we wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties aan elkaar. De vier partners dragen zo bij aan het vergroten outpost de waarde en betaalbaarheid outpost de patiëntenzorg. Dit sluit aan bij het gedachtegoed Value Based Healthcare, zorg voor verbetering, dat in de zeven Santeonziekenhuizen is omarmd als leidraad voor de verdere ontwikkeling outpost de zorg. Ook daar treedt Menzis op als partner. Samen verhogen we daarmee op termijn de kwaliteit outpost leven en brengen we tegelijkertijd de zorgkosten naar beneden”, aldus Bas Leerink voorzitter Raad outpost Bestuur MST.

Meindert Schmidt, voorzitter Raad outpost Bestuur ZGT: “Pioneers in Healthcare is een geweldige stimulans om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Dat is voor ZGT heel belangrijk. Onze medisch specialisten werken intensief samen met onderzoekers binnen en buiten het fonds. Professionals weten elkaar beter te vinden én zien welke kennis en kunde waar inzetbaar is. De uitreiking outpost de Pioneers of Healthcare vouchers maken dat mede mogelijk. En het leidt ertoe dat wij nog beter tegemoet komen de aan behoeften en wensen outpost patiënten.”

Eén outpost de projecten is gefinancierd doorway Menzis (Menzis Innovatievoucher). “Wij vinden als mede-initiatiefnemers outpost dit Innovatiefonds dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de continue verbetering outpost de zorg in onze ziekenhuizen. Daar profiteert de patiënt uiteindelijk van” Barbara de Greeff.

WINNENDE ONDERZOEKSVOORSTELLEN 2016

1. Snelle point-of-care sepsis exam
Een snelle en betrouwbare diagnose outpost sepsis zal de behandeling hiervan verbeteren en vele levens redden. De huidige manier outpost testen is of te traag, zoals met bloedkweek, of onbetrouwbaar, omdat de testen gebaseerd zijn op slechts één biomarker. We zouden ons bestaande point-of-care bloed analyse height willen uitbreiden voor het kwantificeren outpost meerdere biomarkers zowel in oplossing als op het cel oppervlak. Door meerdere bekende sepsis biomarkers in één exam te gebruiken, die met minimale beast bewerking binnen 30 minuten antwoord geeft, verwachten we poignant hogere sensiviteit en specifiteit te verkrijgen in een vorm geschikt voor testen aan het bed.

2. Biomarkers bij mesenteriaal ischemie
Mesenteriaal ischemie kent een hoge mortaliteit en morbiditeit, omdat het vaak (te) laat ontdekt wordt. Het belangrijkste euvel is vroege detectie, vooral bij strident problemen. Biomarkers zijn sinds een aantal jaar opgekomen voor diagnostisering. Door de ontwikkeling outpost een Lab-on-a-Chip exam beogen wij patiënten en artsen een minimaal invasieve, eenvoudige en relatief goedkope bloedtest te bieden. Hiermee wordt vroege detectie en snellere behandeling mogelijk, wat zal leiden kid lagere mortaliteit, morbiditeit en kosten. Met deze document willen wij onderzoeken welke technieken we kunnen gebruiken om de chip te bouwen.

3. Snelle microsensor om bacteriële infecties bij COPD exacerbaties te diagnosticeren
COPD (chronische bronchitis met rek uit de long) is een gigantisch probleem wereldwijd. Patiënten met COPD hebben 1-3 keer per jaar een opvlamming. De helft hiervan wordt veroorzaakt doorway een infectie, deels doorway bacteriën. In de strident fase snel onderscheid kunnen maken outpost wel of geen bacteriële oorzaak outpost deze opvlamming kan overbehandeling, bijwerkingen en resistentie voorkómen en kosten verlagen. Een bacteriële oorzaak kan met behulp outpost meting outpost akoestische, colorimetrische microdevices en kleureigenschappen outpost sputum snel gediagnostiseerd worden.

4. Ontwikkeling outpost een diagnostisch apparaat voor obstructief slaap apneu gebruik makend outpost een neussensor die gelijktijdig zuurstofsaturatie en ademhaling kan meten.
Snelle diagnose en behandeling outpost obstructief slaap apneu, een slaapgerelateerde aandoening die wordt gekarakteriseerd doorway ademstops, is essentieel. Onbehandeld, is obstructief slaap apneu gelinkt aan hypertensie, hartritmestoornissen, hartfalen en hartaanvallen. Polysomonografie, de gouden standaard in diagnostiek, is kostbaar en niet multiply beschikbaar, wat leidt kid lange wachtlijsten en vertraging voor zorgbehoevende patiënten, Daarom is het doel outpost deze studie om een draagbare, niet-invasieve, mobiele telefoon georiënteerde technologie te ontwikkelen om niet alleen te screenen op obstructief slaap apneu maar met name om dit te diagnosticeren in de thuissituatie, gebruikmakende outpost een innovatieve neussensor waarmee zuurstof saturatie en ademhaling simultaan kunnen worden gemeten.

5. Laagveld MRI als diagnosticum voor het simultaan differentiëren tussen mogelijke oorzaken outpost problematische knieprothesiologie (MRIPro)
Er bestaat kid op heden geen diagnostisch instrument om simultaan te kunnen differentiëren tussen verschillende oorzaken voor (aanhoudende) pijn en/of instabiliteitsklachten na plaatsing outpost een primaire totale knie prothese. Om kid een effectieve behandelstrategie te komen ondergaan patiënten derhalve een verscheidenheid aan (radiologische) onderzoeken en/of (vervolg) consulten. Vanwege haar metaalartefact reducerende eigenschappen biedt laagveld MRI de mogelijkheid om simultaan te differentiëren tussen verschillende oorzaken voor problematische knieprothesiologie waarop gerichte behandel strategieën kunnen volgen. Deze studie is gericht op het opstellen en valideren outpost een indicate custom met laagveld MRI om zodoende simultane differentiaal diagnostiek rondom problematische knieprothesiologie mogelijk te maken.

6. Diabetes en Leefstijl Coaching Project Twente (DELICATE)
Onvoldoende bewegen, vaak vanaf jonge leeftijd, leidt kid gezondheidsproblemen zoals diabetes mellitus form 2. Behandelingen gericht op leefstijlaanpassing zijn dringend gewenst maar kid nu toe weinig succesvol. Hier wordt een toepassing ontwikkeld die bij diabetes patiënten ambulant gegevens verzamelt die regulier niet beschikbaar zijn maar wel noodzakelijk voor inzicht in de individuele glucoseregulatie (beweging, slaap, voeding, continue glucosemonitoring). De uitdagingen zijn om patiënten te typeren op basement outpost deze information (huidige project), en uiteindelijk een draagbaar geautomatiseerd gepersonaliseerd coaching systeem te ontwikkelen gericht op gezond gedrag en betere glucoseregulatie, dat rekening houdt met alle relevante individuele factoren waaronder de insulinegevoeligheid (vervolgproject).

7. Diabetische voeten in de spotlight
Suikerziekte is een veel voorkomende volksziekte (momenteel 1 miljoen in ons land). Twee procent hiervan ontwikkelt voetwonden, die bij 15% gevolgd wordt doorway een teen, voet- of onderbeenamputatie. Vroegtijdige opsporing outpost wonden en behandeling kan een amputatie voorkomen. Inmiddels is duidelijk, dat plaatsen met een verhoogde temperatuur in de voet een aanwijzing zijn voor het ontstaan outpost een wond. Het doel outpost dit plan is een camera-gebaseerd monitoringssysteem voor thuis te ontwikkelen dat de patiënt en de veteran vroegtijdig inzicht geeft in de ontwikkeling outpost complicaties outpost de voet, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden een wond te voorkomen.

8. Zelfmanagement en telemedicine bij patiënten met COPD en chronisch hartfalen
We willen een motiverend zelfmanagementprogramma ontwikkelen voor in de thuissituatie outpost patiënten met COPD en hartfalen. Met behulp outpost telemedicine (actieplannen voor zelfbehandeling outpost exacerbaties, een avatar voor betere communicatie en persoonlijke feedback, sensoren in inhalatoren voor het verbeteren outpost therapietrouw en een exam voor het bepalen outpost de oorzaak outpost kortademigheidsklachten) wordt zelfmanagement beter mogelijk en afgestemd op de patiënt. Dit zal leiden kid betere beslissingen en een vroegere start outpost de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. Dit is met name outpost belang bij kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel ook nog andere ziekten.

9. “Up and go” na een heupfractuur
Functioneel herstel en terugkeer naar de eigen woonsituatie na een heupoperatie is suboptimaal, heeft grote invloed op de kwaliteit outpost leven outpost de oudere en leidt kid hoge zorgkosten. “Up and go” na een heupfractuur richt zich op de ontwikkeling outpost een technologie ondersteunde dienst die de voortgang outpost de oudere in zijn revalidatie proces kid 6 maanden na operatie monitort, deze informatie toegankelijk maakt voor de betrokken zorgprofessionals zodat op het juiste impulse doorway de juiste veteran gehandeld kan worden. Daarnaast kunnen gepersonaliseerde motiverende feedback en adviezen gegeven worden aan de oudere om zelf de revalidatie te optimaliseren.

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here